Chính sách bảo mật

Chúng tôi là Trang Báo Đọc nhiều vận hành trang tin điện tử tindocnhieu.com Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu có ai đã quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trang web tindocnhieu.com. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Các thuật ngữ được sử dụng trong chính sách bảo mật này có cùng nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại tindocnhieu.com, trừ khi được định nghĩa khác trong chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật của chúng tôi được tạo ra với sự trợ giúp của mẫu chính sách bảo mật và mẫu chính sách bảo mật trực tuyến.

NHỮNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm. Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của tindocnhieu.com sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên tindocnhieu.com. Server của tindocnhieu.com cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của tindocnhieu.com hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của tindocnhieu.com và Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không. Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  • Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  • Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v…; và/hoặc
  • Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu tindocnhieu.com và Dịch vụ; và/hoặc
  • Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Baomoi. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm tindocnhieu.com và cách họ sử dụng Dịch vụ.

SỬA ĐỔI HOẶC XOÁ THÔNG TIN

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống tindocnhieu.com. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

BẢO MẬT

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của tindocnhieu.com đều được bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế tindocnhieu.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.